Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vállalkozási ismeretek

2010.09.13

Vállalkozási jegyzetek

vállalkozás fogalma: (általános definíció)

-    Olyan üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, amelynek célja a fogyasztói igények kielégítése, nyereség elérése

-    Ezek tevékenység végzése, önállótőke és munkabefektetéssel történik kockázatvállalással.

ð  először a tőkét kell befektetni, majd a munkát

ð  piacképes tevékenységet kell választani, termékek esetében, amire igény van, különben nem működik a vállalkozás

·          A munkáltató részéről

ð  olyan jogi kapcsolatot (munkaviszonyt) teremt, amely alapján a munkáltató, a munkafeltételek biztosításával köteles a munkavállalót foglalkoztatni és a munkaszerződés szerinti munkabért kifizetni.

·          A munkavállaló pedig

ð  köteles a munkaszerződés szerinti munkakörben és a munkahelyen a számára meghatározott munkaidő alatt rendszeres jelleggel munkát végezni

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA, MŰKÖDÉSE, MEGSZŰNÉSE

·          Egyéni vállalkozás:

ð   természetes személy gazdasági tevékenysége

·          Gazdasági tevékenység:

·          a rendszeresen folytatott minden olyan tevékenység, amelynek célja, a nyereség és a haszon elérése

·          Egyéni vállalkozó lehet:

ð  minden magyar állampolgár

ð  európai uniós (EU-s) állampolgár

ð  3. országbeli állampolgár (nem tagja az EU-nak, és nem is magyar állampolgár), ha Magyarországon letelepedési vagy munkavállalási engedéllyel rendelkezik.

·          NEM LEHET egyéni vállalkozó:

ð  aki cselekvőképtelen (pl. kiskorú vagy nagykorú, de gondnokság alatt van)

ð  aki jogerősen végrehajtandó börtönbüntetésre ítélik, a hozzáfűződő következményének elévüléséig => elévülés után lehet egyéni vállalkozó (pl. leüli a börtönbüntetést, egy időre eltiltják a közügyektől, és ha minden letelik, elévül akkor újra vállalkozhat.)

·          Az egyéni vállalkozás bejelentése:

ð  az egyéni vállalkozás bejelentése elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül történik, a megfelelő űrlap kitöltésével.

·          Az űrlap tartalmazza:

ð  a vállalkozó nevét, és személyes adatait,

ð  a vállalkozó lakcímét,

ð  a tevékenységét, illetve tevékenységi köreit (többet is megjelölhet)

ð  a telephelyét, illetve a telephelyeit

ð  a bejelentő email címét,  =>  amelyre a Hatóság emailbe megküldi az egyéni vállalkozó:

Ø  nyilvántartási számát,

Ø  adószámát,

Ø  és a statisztikai számjelét (KSH)

ð  nyilatkozni kell, hogy semmilyen kizáró ok nem áll fenn a vállalkozás létrehozásában ( pl.  amiért nem lehet valaki egyéni vállalkozó)

·          Amennyiben az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványt kér,

ð  úgy a Hatóság 10 ezer Ft illeték megfizetése mellett, kiállítja a számára

ð  2010 január 1-től már nem állítanak ki vállalkozói igazolványt, csak kérésre.

ð  Akik 2009. december 31-ig lett egyéni vállalkozó, azok rendelkeznek vállalkozói igazolvánnyal

·          Amennyiben, az adattartamban változás következik be

ð  (pl. névváltozás, lakcímváltozás),azt 15 naptári napon belül be kell jelenteni.

·          Valamint 15 napon belül be kell jelentkezni az egyéni vállalkozónak:

ð  a Megyei Egészségbiztosító Pénztárba (MEP) => ahol kap egy TB törzsszámot

ð  az APEH-hez, ahol nyilatkozni kell az áfa fizetés módjáról, valamint, az iratok őrzésének helyéről

ð  Az Önkormányzati adóhatósághoz, az iparűzési és a kommunális adó alanya ként

·          Amennyiben kötelező  vagy az egyéni vállalkozó szükségesnek tartja, nyitnia kell egy vállalkozói bankszámlát:

ð  ezt az áfa törvény szabályozza, csak az áfa alanynak kötelező számlát nyitni

ð  aki nem áfa alany, annak nem kötelező vállalkozói bankszámlát nyitni

·          Adószám:_ _ _ _ _ _ _ _  - __ - _ _

-1-  => alanyi, tárgyi mentes

-2- => áfás számlát adó,              -3- => EVA-S (egyszerűsített vállalkozói adó)

·          Az egyéni vállalkozás gyakorolható:

ð  főfoglalkozásban

ð  munkaviszony mellett

ð  kiegészítő tevékenységben (csak a nyugdíjas)

·          Az egyéni vállalkozó foglalkoztathat minden nemű megkötés nélkül:

ð  alkalmazottakat

ð  bedolgozókat,

ð  segítő családtagokat

·          Képesítéshez kötött feltételek:

ð  Amennyiben a tevékenység gyakorlása képesítéshez kötött, úgy az csak akkor gyakorolható,

Ø   ha maga a vállalkozó rendelkezik az előírt szakképesítéssel,

Ø  ennek hiányában a házastársa vagy valamelyik alkalmazottjának kell rendelkezni szakképesítéssel.

·          Telephelyhez kötött tevékenység végzése:

ð   Csak a megfelelő hatósági engedélyek birtokában gyakorolhatók, végezhetők

Ø  pl. ÁNTSZ, Tűzvédelmi hatóság,  Építési engedély (Földhivatal),

·          Az egyéni vállalkozó személyesen köteles közreműködni a vállalkozásában.

ð  a személyes közreműködés megvalósul a vállalkozás szervezésével, irányításával és ellenőrzésével.

·          Az egyéni vállalkozó felelőssége:

ð  az egyéni vállalkozó a vállalkozásában okozott, esetleges károkért KORLÁTLAN felelősséget vállal

Ø  pl. a vállalkozó felépített egy garázst, de nem jó munkát végzett, => a tulajdonos beállt a 20 millió Ft-ot érő Ferrarival, és a garázs összedőlt.

Ø  a vállalkozónak kell megtéríteni a kárt, nem csak a garázst, hanem a Ferrari javítását is neki kell megtéríteni, vagy annak értékét is ki kell fizetnie

KORLÁTLAN FELELŐSSÉG=> A teljes kárt meg kell térítenie!

          KORLÁTOLT FELELŐSSÉG => A kárt csak egy bizonyos értékhatárig kell megtérítenie

 

ð  korlátlan felelősséget vállal, épp ezért az egyéni vállalkozó egyidejűleg nem lehet más gazdasági társaság (KK tagság, BT beltagság) korlátlanul felelős tagja

·          Az egyéni vállalkozó a vállalkozását cégtáblával köteles megjelölni, amely tartalmazza:

ð  a vállalkozó nevét,

ð  a tevékenységét,

ð  valamint a lakóhelye és a telephelye elkülönül, úgy a lakcímét

·          Az egyéni vállalkozás megszűnése:

ð  ha bejelenti a tevékenysége megszűnését, azaz visszaadja a vállalkozó a „vállalkozói igazolványát” önszántából

Ø  a vállalkozást alany jogon bármikor elkezdheti és bármikor abba is hagyhatja, nincs időtartama

ð  Az egyéni vállalkozó elhalálozik, meghal:

Ø  kivéve, ha a felesége, örököse nem kívánja tovább folytatni a vállalkozását, => továbbfolytatás esetében  az örökösnek 90 napon belül írásban kell nyilatkozni, ilyenkor nem keletkezik adózási pont, valamint neki is be kell jelenteni az egyéni vállalkozást.

ADOZÁSI PONT => a megszűnés elszámolási kötelezettségei

ð  Ha a hatóság megszünteti a vállalkozást:

Ø   akkor szüntetheti meg, ha az adó és járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, önhibájából saját maga és az alkalmazottai után, és az  adóhatóság felszólítása ellenében több mint egy éven keresztül nem fizette meg

 

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK

KKT – Közkereseti társaság

Alapításukhoz:Legalább 2 tag szükséges, az alapításhoz, működéséhez.

AKKT fogalma: => A KKT olyan gazdasági társaság, amelyben a tagok, arra vállalkoznak, hogy korlátlan és egyetemleges felelősség mellett közös gazdasági tevékenységet folytatnak.

KORLÁTLAN FELELŐSSÉG=> A teljes kárt meg kell térítenie!

EGYETEMLEGES FELELŐSSÉG=> bizonyos dologért egyszerre viselnek többen korlátlan felelősséget, ez 1 személytől is követelhető.

pl.a KKT felépítette a garázst, ami összedőlt, és benne állt a 20 millás autó, a károsult  a kárát követelheti  egy tagtól a KKT-n belül az 5 tag közül  pl. Gazdag Páltól, akkor egyedül neki kell kifizetni a kár teljes összegét.

ð  Ebből eredően jellemzően a KKT-t közvetlen családtagok számára javasolt társas vállalkozási forma

ð  A KKT társasági szerződéssel jön létre.

·         Társasági szerződés: => amelyen fel kell tüntetni a következőket:

ð  a társaság nevét, címét

ð  a tevékenységét, tevékenységi körét

ð   a telephelyét, telephelyeit

ð  a tagok nevét, címét, személyi adatait

ð  a vagyoni hozzájárulások mértékét,

ð  a személyes közreműködés módját, valamint

ð  a taggyűlés szabályait

·         A tagok vagyoni hozzájárulási mértékére nincs kötelező előírás.

ð  annyival alakul meg, amennyivel akarnak, nincs meghatározva

ð  csak annyi kell, amennyi a megalapítás költségeire elég, valamint a működéshez.

·         A személyes közreműködésért a tagot külön díjazás illeti meg.

·         Az éves nyereség felhasználása illetve az esetleges veszteség viselése a tagok között a vagyoni hozzájárulások arányában oszlik meg.

·         A legfőbb tisztségviselőt, üzletvezetőnek hívják, amely bármely tag lehet és ezt a társasági szerződésben rögzíteni kell.

·         A társaság legfőbb szerve a taggyűlés:

ð  a taggyűlésen valamennyi tagnak, azonos szavazati joga van

ð  határozataikat egyszerű szótöbbséggel hozzák => itt nem számít a vagyoni hozzájárulás.

·         A tagság megszűnése:

ð  Ha a tagok létszáma 1 főre csökken és 3 hónapon belül nem jelentenek be új tagot

BETÉTI TÁRSASÁG – BT

·         Alapítása:

ð  legalább 2 tag kell az alapításhoz, működéséhez

ð  társasági szerződéssel jön létre, amelyben a tagok arra vállalkoznak, hogy üzletszerűen gazdasági tevékenységet folytatnak.

·         Társasági szerződés: => amelyen fel kell tüntetni a következőket:

ð  a társaság nevét, címét

ð  a tevékenységét, tevékenységi körét

ð   a telephelyét, telephelyeit

ð  a tagok nevét, címét, személyi adatait

ð  a vagyoni hozzájárulások mértékét,

ð  a személyes közreműködés módját, valamint

ð  a taggyűlés szabályait

·         Tagok felelőssége:

ð  Tagjai közül legalább 1 beltag, akinek a felelőssége a társaság ügyeiért korlátlan felelősség, ha pedig többen vannak beltagok akkor a felelősség egyetemleges is.

ð  A kültag illetve a kültagok felelőssége korlátolt, mivel csak vagyoni hozzájárulása mértékéig visel felelősséget a társaság kötelezettségeiért.

·         A BT működése:

ð  A BT működésére a KKT működésére vonatkozó szabályok érvényesek.

·         A tagok vagyoni hozzájárulási mértékére nincs kötelező előírás.

ð  annyival alakul meg, amennyivel akarnak, nincs meghatározva

ð  annyi kell, amennyi a megalapítás költségeire elég, valamint a működéshez.

·         A személyes közreműködésért a tagot külön díjazás illeti meg.

ð  a tagok egyhangú döntése alapján

ð  Az éves nyereség felhasználása illetve az esetleges veszteség viselése a tagok között a vagyoni hozzájárulások arányában oszlik meg.

ð  A legfőbb tisztségviselőt, üzletvezetőnek hívják, amely bármely beltag lehet és ezt a társasági szerződésben rögzíteni kell.

·         A társaság legfőbb szerve a taggyűlés:

ð  A taggyűlésen a kültag is részt vesz, de ő a Betéti Társaság képviselésére nem jogosult.

·         Megszűnése:

Ha a BT-ből minden beltag kiválik és 3 hónapon belül legalább 1 beltag nem lép be, a társaságot meg kell szűntetni illetve KKT-ként működhet tovább.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG – KFT

·         Alapítása:

ð  Alapításához, működéséhez minimum 2 tag kell, =>  kivéve =>az egyszemélyes KFT-t

ð  A KFT-ben a tagok, arra vállalkoznak, hogy közösen üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak.

ð  A KFT előre meghatározott nagyságú törzsbetétekből álló, törzstőkével alapítható meg.

ð  A KFT törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll.

ð  A törzstőke minimum összege: => 500 ezer Ft.

Ø  pl.  3-an alakítanak kft-t ebből az egyik beszáll 250 ezerrel, a másik 100 ezerrel a 3. pedig a fennmaradó 150 ezerrel lép be.

ð  A törzsbetét a tagok pénzbeli és nem pénzbeli (apport) hozzájárulásából áll.

·         Apport:

ð  apport (nem pénzbeli), lehet minden forgalom képes dolog,

Ø  pl.  ingatlan, gépjármű, gép, berendezés, anyag, árukészlet, szellemi ötlet, újítás => azaz minden aminek értéke van)

ð  az apport értékét az apportáló (bevivő) tag határozza meg, amelyet a többi tag elfogad.

ð  A nem pénzbeli, vagyis apport értéke nem lehet többa törzsbetét 50 %-ánál.

ð  az apportértékéért a tag 5 évig felel

ð  minden tagnak egy törzsbetéte van, amely összege eltérő lehet, de nem lehet kevesebb 100 ezer forintnál.

ð  a törzsbetétnek 10 ezerrel maradéktalanul oszthatónak kell lennie

ð  A KFT adózott nyereségének felhasználása illetve a veszteség viselése a tagok között törzsbetéteinek arányában oszlik meg.

ð  A társaság kötelezettségeiért a tagot további felelősség nem terheli.

ð  A tagok mellékszolgáltatásra is vállalkozhatnak, amiért külön díjazásban is részesülhetnek.

ð  Társasági szerződéssel jön létre, ugyanúgy, mint a KKT és a BT.

·         Társasági szerződés: => amelyen fel kell tüntetni a következőket:

ð  a társaság nevét, címét

ð  a tevékenységét, tevékenységi körét

ð   a telephelyét, telephelyeit

ð  a tagok nevét, címét, személyi adatait

ð  a vagyoni hozzájárulások mértékét,

ð  a személyes közreműködés módját, valamint

ð  a taggyűlés szabályait

 

·         Taggyűlés:

ð  A KFT-t  egy ügyvezető vezeti,

ð  KFT legfőbb szerve:a => taggyűlés, amelyet  évente legalább egyszer össze kell hívni.

ð  Szerepe:=> a legfontosabb döntések meghozatala

ð  A taggyűlésen a tagok szavazati joga:=> a törzsbetétük arányában történik

(minél magasabb a törzsbetét, annál magasabb a szavazati arány => pl.

5 tagúnál  az egyiknek van 600 ezer Ft törzsbetéte, a többieknek fejenként 100 ezer, a döntési, szavazati joga annak lesz akinek 600 e, a törzsbetétje, => mivel a többieknek összesen 400 ezer így nem tudnak beleszólni)

·         Egy személyes KFT

ð  ha a KFT létszáma 1 főre csökken, úgy nem kötelező a megszüntetése, hiszen 1 személyes KFT-ként tovább működhet.

ð  1 személyes KFT-nél könyvvizsgáló foglalkoztatása kötelező

·         Ha a foglalkoztatottak átlagos létszáma meghaladja a 200 főt és a törzstőke összege az 50 milliót, úgy felügyelő bizottság működtetése és a könyvvizsgáló foglalkoztatása kötelező.

 

RÉSZVÉNY TÁRSASÁG – RT

·         Alapítása:

ð  A modern piacgazdaság legéletképesebb cégformája, miután a tőkés gazdasági viszonyokhoz legjobban illeszkedik.

ð  Tőkeegyesítő társasági forma, előre meghatározott számú és névértékű részvényekkel álló alaptőkével alakul.

ð  Tagjainak (részvényeseinek) kötelezettsége a társasággal szembensaját részvényeik mértékéig terjed.

ð  A társaság kötelezettségeiért ezen túlmenőlegsemmilyen anyagi felelősséggel nem tartoznak.

ð  Az RT 2 féleképpen alapítható:

Ø  zártkörűen (ZRT) , nyilvánosan (NYRT)

·         ZRT alapítása:

ð  a zártkörű alapítás azt jelenti, hogy az alapítók a társaság összes részvényét maguk jegyzik le és vásárolják meg.

ð  ennek minimum összege 5 millió Ft

·         NYRT alapítása:

ð  a nyilvános alapítás részvényjegyzés útján történik, az alapító által kibocsájtott alapítási tervben meghatározott módon,

ð  ennek minimum összege: 20 millió FT

·         Az RT alakuló közgyűléssel jön létre, feladata:

ð  a részvényjegyzés eredményességének értékelése

ð  az alapszabály megállapítása

ð  a tisztségviselők megválasztása

Ø  pl. igazgató, igazgatóság, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló => általában megbízásos szerződéssel dolgoznak.

ð  RT-t az igazgató vezeti (1-11 fő – igazgató lehet)

ð  Tagjai közül elnököt választ

ð  több igazgató esetében, vezérigazgatót nevez ki.

·         Az igazgató feladata:

ð  a társaság eredményes működésének megszervezése és irányítása

ð  a szabályos működés rendjének kialakítása és fenntartása

ð  gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről

ð  évente legalább 1x  közgyűlés részére jelentést készít a saját ügy vezetéséről és a társaság vagyoni helyzetéről

ð  a közgyűlés számára javaslatot tesz a társaság nyereségének felhasználásáról

·         Felügyelő Bizottság: (3-15 fő) – magas tiszteletdíjat kapnak

ð  tagjai közül elnököt választ

ð  legfontosabb feladatai:

Ø  az ügyvezetés munkájának ellenőrzése a közgyűlés számára

Ø  a közgyűlés elé kerülő éves beszámoló mérlegtervezet tanulmányozása, mérlegelése

Ø  a társaság működésével kapcsolatos bármely lényeges ügyet ellenőrizheti

·         Könyvvizsgáló legfőbb feladatai:

ð  az éves beszámoló és mérleg valódiságának és szabályszerűségének ellenőrzése

ð  ezen munka elvégzése miatt ellenőriznie kell:

Ø  a könyvelést

Ø  a bankszámla forgalmat

Ø  a pénztárforgalmat

Ø  az értékpapírforgalmat

indokolt esetben (pl. jogellenes,  vagy alapszabályokba ütköző gazdálkodás esetében) javaslatot tesz a közgyűlés összehívására

NYERESÉG ELÉRÉSE

                       BEVÉTEL        

-     KÖLTSÉGEK    összes

                +   EREDMÉNY

 

·         Ha (+) pozitív az előjele, akkor nyereségről beszélünk, ha (-) negatív, akkor veszteségről.

·         Egy kezdő vállalkozásnál, teljesen természetes, normális, ha az első pár évben vesztességgel zár, => mert az induláshoz be kell fektetni pl. berendezéseket, árukat, ingatlan, majd később tud nyereség kialakulni a bevételből.

·         normális, ha vesztességgel zár,  pl.

ð  a kezdő, akinek először be kell fektetni

ð  egy régi, de a felhalmozott nyereségből fenn tudja még magát tartani

ð  áremelkedés előtt=> pl az évvégén felvásárol egy csomó árut, olcsóbban, ezért a készlete felduzzad –a veszteség => a későbbiekben nyereséggé alakul át,  mivel áruba fektetett pénzről van szó => ez majd csak később térül meg.

Bevitel és költségelszámolás

·         Bevétel

ð  a vállalkozói tevékenység( termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)ellenértéke

ð  a vállalkozói bankszámlán jóváírt bankikamat(nyereségadót kell utána fizetni) a biztosító által fizetett kártérítés összege,ha a biztosítási díj fizetése költségként lett elszámolva = ezután is nyereségadót kell fizetni

NYERESÉG

- NYERESÉGADÓ

ADÓZOTT NYERESÉG

 

ð  ha a vállalkozói tevékenységét saját célra használja fel, vagy másnak térítés mentesen, (térítés nélkül) átengedi

Ø  pl. szobabútort ajándékoz, akkor  azt neki bevételnek kell elszámolni, akkor is ha nem kap utána semmit, mert  a bútor  készítésével kapcsolatos költségeket (az alapanyagokat, a munkaerőt )leírta költségként

 

·         Költség elszámolási szabályok

ð  a vállalkozói tevékenység megkezdését megelőző maximum 3 évvel korábban a vállalkozás célú beszerzések költségként elszámolhatók

Ø  tárgyi eszközök, berendezések esetén értékcsökkenése megkezdhető pl.

 

                                            I.év                         II. év                                           III. év

 

bevétel:                        2.000.000,-                  3.000.000,-                                  5.000.000,-

költség:                         1.500.000.-                  2.000.000,-                                  3.000.000,-

Eredmény:                      500.000,-                  1.000.000,-                                  2.000.000,-

 

Ø  ebben az esetben, nem írta le költségként a 3 évvel ezelőtti beruházásokat, így nyereséggel zárt, ami után nyereségadót is kell fizetni.

 

                                            I.év                                     II. év                                        III. év

 

bevétel:                               2.000.000,-                    3.000.000,-                            5.000.000,-

költség:                               -1.500.000.-                   -2.000.000,-                          -3.000.000,-

Eredmény:                              500.000,-                    1.000.000,-                            2.000.000,-

 

megalakulás költségei:      -2.000.000,                      -1.000.000,-                           -500.000,-

eredmény:                          -1.500.000,-                        0                                1.500.000,-

 

Ø   ebben az esetben felszámolta a megalakulás költségeit, ezért vesztességgel zárt az első évben, a másodikban kinullázódott, és a harmadik évet zárta nyereséggel, és csak ez után kell nyereség adót fizetni

 

·         Költségként elszámolható: (gyűjtőfogalom)

ð   elszámolható minden olyan kiadás, amely a vállalkozás bevitelszerző tevékenységével, működésével kapcsolatban szükségszerűen, indokoltan és igazoltan merült fel. pl.

Ø  anyagköltség ( fodrásznál, a sampon)

Ø  segédanyag, rezsi költség (fodrásznál az olló)

Ø  fogyóeszközök költsége (tevékenységtől függ pl. kávézóban, a csésze,)

Ø  energia költség ( villany, gáz, víz)

Ø  gépjármű költsége

Ø  biztosítási díj

Ø  könyvelési díj

Ø  reklámköltségek

Ø  reprezentációs költségek (árbevétel 0,5 %-ig)

Ø  az alkalmazottak munkabére és annak járulékai

Ø  a vállalkozó saját közreműködési díja (vállalkozói kivét és annak járuléka)

Ø  érdekképviseleti tagság

Ø  az önkormányzatnak fizetett adó

Ø  munkaruha, védőruha költsége

Ø  tárgyi eszközök értékcsökkenése

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Vidmate App download

(VidmViar, 2019.04.27 00:35)

Today almost every Internet user uses YT or any other service to upload and watch entertaining videos, free films and other video content. But sometimes you want to download a videofile and the hosting doesn't allow you to do so. That's where Vidmate is coming to help you. It allows you to get a movie from may services, including YT, Vimeo, Facebook and many others. To do this you simply need to find a video and click download button. Plus, the app is completely free of charge and has user-friendly UI with your Android phone! Download <a href=https://vidmateapp.pro/apk/>Vidmate APK</a> now and start downloading very entertaining video to share them with your friends or family!

Download Xender file transfer for iOS

(Xenzitty, 2019.04.18 19:27)

In this age people share files so many times a day they need a decent and safe app to perform this task. Xender app is one of them. With the app you can send your pictures everywhere you want, from your iOS to pc and vice versa. You may <a href=https://xender-download.com>download Xender</a> for free!

 

 


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 72579
Hónap: 322
Nap: 5